Karim Helal

Chairman, Adib CapitalPartager

Karim Helal