Karim Helal.

Chairman, Adib CapitalShare

Karim Helal.